Viorel Proteasa

photo

He is a postdoctoral researcher with the University of Medicine and Pharmacy in Bucharest. He worked for the Bologna Process Secretariat, where, amongst others, he co-authored the report on transparency tools (2012). He holds a PhD in Political Science and published on, among others, higher education funding, diversification, and student support schemes. As a student, he headed one of Romania’s largest federations of student unions and later served on the executive committee of the European Students Union (2007-2008).

Colectivele de psihiatrie din universitățile de medicină și farmacie – o analiză bibliometrică

 

Introducere:

Indicii bibliometrici, dintre care cel mai cunoscut este probabil indicele Hirsch, reprezintă una dintre opțiunile larg utilizate de cuantificare a impactului cercetării. În această lucrare am explorat UMF-urile cu instrumente de analiză bibliometrică.

Metode:

Am calculat indicele Hirsch al cadrelor didactice din UMF-uri, pe baza de date Scopus, din perioada 2009-2014. Am identificat ca outlier-i publicații cu caracter de recomandări ale unor organizații. Am categorisit cadrele didactice în discipline fundamentale, medicale, chirurgicale și paraclinice (OM1509/2008) și am exclus din analiză pe cei care nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii. Am utilizat metode de analiză descriptivă pentru a investiga baza de date.

Rezultate:

Media aritmetică evidențiază o diferențiere între UMF-urile românești. La nivelul categoriilor de discipline, media aritmetică produce ierarhii diferite de cea la nivelul UMF-urilor. Dacă împărțim populația de cadre didactice în intervale determinate de valorile indicelui Hirsch (8, 5, 3, 1) se poate observa suprareprezentarea disciplinelor fundamentale ale celor medicale și ale celor paraclinice în intervalele cu valori peste 5 ale indicelui. Supreprezentare disciplinelor chirurgicale și suprareprezentarea disciplinelor fundamentale în primele două intervale sunt spectaculoase. Per ansamblu, cele patru categorii de discipline prezintă valori diferite ale mediilor aritmetice.

Dintre colectivele de psihiatrie, pentru unul singur media aritmetică a indicelui Hirsch este mai mare decât media la nivel de specialități medicale.

Concluzii:

Categoriile de discipline analizate prezintă diferențe în privința impactului cercetării științifice. Colectivele de psihiatrie prezintă în cele mai multe cazuri medii inferioare ansamblului disciplinelor medicale.

 

Psychiatry departments in Romanian universities of medicine and pharmacy – a bibliometric analysis

 

Introduction:

Bibliometric indexes, of which Hirsch’s is probably the best known, represent one of the widely attended alternatives to quantify research impact. In this research I explored Romania’s universities of medicine and pharmacy with bibliometric tools.

Methods:

I calculated Hirsch’s index for the academics in the Romanian universities of medicine and pharmacy, using the Scopus data base, for papers indexed between 2009 and 2014. I have identified outliers as guidelines, recommendation and other types of papers with a similar character. I grouped the academics in four categories based on the disciplines taught: foundamental sciences, medical disciplines, surgical disciplines and paraclinic disciplines (OM1509/2008) and I excluded from the analysis the academics that do not fall in any of the above categories. I used descriptive anlysis to investigate the data base I constructed.

Results:

The average Hirsch indexes differentiate Romanina universities of medicine and pharmacy. When calculated for the four categories described above, the average produces different rankings. When splitting the data base in intervals determined by the value of Hirsch’s index (8, 5, 3, 1), I observed the over-representation of the foundamental sciences and medical disciplines category amongst the top value categories. The under-representation of surgical disciplines and the over-representation of the foundamental sciences are both outstanding. Overall, the four categories of academics have different averages of the Hirsch index.

Among psychiatry departments, only one has a value of the average of the Hirsch’s indexes which is higher than the overall average for the medical disciplines.

Conclusions:

The chategories of disciplines analysed in this research present outstanding differences in terms of the impact of scientific research quantified through bibliometric tools. Overall, psychitry deparments have lower impact than other disciplines in the medical group.